OUDE BAZEN CLINIC
MET WILLY EN RENÉ.

INSCHRIJVING GEOPEND.

Op de actie van energiedirect.nl zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01. 


Artikel 1: Definities

 • Actie: Oude Bazen Clinic
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon met een leeftijd van boven de 65 jaar. 
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website 
 • De Organisatie: energiedirect.nl (Willemsplein 4, 5211 AK 's-Hertogenbosch) 
 • De Website: energiedirect.nl/oudebazen
 • Prijs: een plek voor de Oude Bazen Clinic in het Philips Stadion. 
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden 

Artikel 2: Toepasselijkheid  

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending via de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden. 
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

Artikel 3: Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven per woensdag 1 mei 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019 via de Website. 
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.   
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.
 • Inzendingen, ontvangen na de deadline van donderdag 16 mei 2019 worden niet in behandeling genomen. 
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie. Ook valt er niet met PSV te corresponderen over de uitslag en/of beoordeling.   

Artikel 4: Verloop van de Actie

 • Uit alle Inzendingen worden 100 winnaars gekozen die mee mogen doen aan de Oude Bazen Clinic op zaterdag 18 mei in het Philips Stadion. 
 • De Organisatie kan er voor kiezen om de (winnende) Inzending en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft. 
 • De winnende Deelnemer wordt via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien hij/zij de Prijs heeft gewonnen vanaf dinsdag 14 mei 2019. 
 • Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigd, komt de Prijs te vervallen.   

Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 65 jaar of ouder is.  
 • Elke Deelnemer mag één Inzending inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.  
 • De kosten voor het vervoer van en naar het Philips Stadion zijn voor eigen rekening van de Deelnemer. 
 • Deelnemer mag introducées meenemen naar het Philips Stadion, echter kunnen deze niet deelnemen aan de clinic. Zij kunnen wel gebruik maken van het fotomoment.  

Artikel 6: De Prijs

 • Deze Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
 • De winnaar dient zelf te zorgen voor trainingskleding bestaande uit voetbalschoenen, sokken, scheenbeschermers, korte en/of lange broek, shirt en een eventueel trainingsjack. 
 • Het programma ziet er als volgt uit:
 • 13.45 uur Ontvangst
 • 14:00 uur Start voetbalclinic
 • 15:30 uur Einde voetbalcinic
 • 15:30 uur Fotomoment

Artikel 7: Verboden informatie

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:
 • informatie die in strijd is met de goede zeden; 
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;  
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.  

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen. Bij het uitvoeren van de Prijs gaat de Winnaar akkoord met de huisregels die PSV hanteert.   
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening. 
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.   
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.  

Artikel 9: Overig

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.  
 • Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via psv@energiedirect.nl.